17/01/2019 - 

منو اصلی
 
صفحه اصلي > اشتباهات رایج 
 
 

اشتباهات رایج در مقالات ثبت شده:

این صفحه به تدریج تکمیل می شود. بازهم مراجعه کنید

  • خطا: این مطالعه بر روی 250 نفر انجام گرفت. 

درست: انسان ها موش نیستند، بلکه در مطالعه مشارکت می کنند.


  • خطا: تعداد نمونه بر اساس جدول کوکران یا مورگان.......شد.

کوکران تعداد نمونه را تعیین نمی کند. کوکران یک ابزار است. بلکه اجزا و اعدادی که در جدول گذاشته می شود باید ذکر شود.


  • خطا: ملاحظات اخلاقی فقط رضایت گرفتن نیست

باید اجزاء آن توضیح داده شود: آگاهی از اهداف مطالعه، مشارکت داوطلبانه، رعایت حریم خصوصی، حفظ اسرار، عدم ثبت مشخصات شناسایی، حق انصراف از ادامه در همه مراحل جمع آوری داده ها، اندازه گیری ها، آزمایشات، معاینات و پیگیری ها، کسب رضایت آگاهانه و تائید کمیته اخلاق و درج کد کمیته اخلاق هم. همه دانشگاه ها دارای کمیته اخلاق هستند که تمام طرح های پژوهشی و پایان نامه ها در آن مطرح شده و تصویب می شود. مصوبه دارای شماره و کد می باشد.


  • خطا: یافته ها با واژه نتایج شروع می شود.

درست: یافته ها با یافته های مطالعه شروع می شود. یعنی تعداد (درصد) یا میانگین (انحراف معیار) مثال: یافته ها: میانگین (انحراف معیار) عملکرد رابطین بهداشتی بر اساس امتیازکل (4/16)9/30 و به بدست آمد.[journals.sbmu.ac.ir/ch/article/view/7963]


  • خطا: تعداد و درصد/ میانگین و انحراف معیار بصورت های نادرست نوشته می شود.

درست: تعداد (درصد) - میانگین (انحراف معیار) همواره توام و به این صورت نوشته شود.


  • خطا: گزارش یافته ها اغلب با یک یا دو جزء گزارش می شود.

درست: گزارش یافته دارای سه جزء داده ها، معنی داده ها و بزرگی آن است که نوشتن هر سه آنها صروری است.مثال:

The mean (SD) blood pressure was higher in the tennis players than in the control subjects [94 (3) vs. 85 (5)mmHg, P < 0.02]

میانگین (انحراف معیار) فشارخون در گروه بازیکنان بالاتر از گروه شاهد بود. (3)94 در مقابل (5)85 میلی متر جیوه، .P < 0.02.

(داده ها= 94 و 85)  (معنی داده= بالاتر)   (بزرگی داده = P value)

 

  • خطا: بین X و Y رابطه وجود داشت.

درست: بالاتر، پائین تر، بیشتر و کمتر، افزایش و کاهش ذکر شود. همانند مثال بالا


  • خطا: بحث با هدف شروع می شود.

درست: بحث با بیان یافته های مهم مطالعه آغاز می شود. مثال: مطالعه نشان داد


         مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
    آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتی، پائین تر از میرداماد، روبروی  حسینیه ارشاد، کوچه هدیه پلاک 9 طبقه سوم
          تلفن: 1-0980 2222  فاکس: 1317- 2641                     ایمیل مرکز تحقیقات   sdh@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.